پلمپ و تحریر دفاتر قانونی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پلمپ و تحریر دفاتر قانونی

انواع دفاتر قانونی  :

اول- دفتر روزنامه 

ماده 3 آیین نامه “نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر” دفتر روزنامه را چنین تعریف می نماید: «دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهرنویسی و هر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند و نیز عملیات محاسباتی را به تاریخ وقوع و سایر عملیات را که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلااستثناء به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت کنند»

 

دوم – دفتر کل 

دفتر کل تصویر کلی یا خلاصه ای تفکیک شده از دفتر روزنامه است که در آن معاملات تاجر اعم از خرید، فروش، مطالبات یا دیون تحت نظم و عنوان حساب های مشخص، به ترتیب وقوع به ثبت می رسد. ماده 8 ق.ت در تعریف دفتر کل می گوید: «دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده، هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر، به طور خلاصه ثبت کند»

 

سوم- دفتر دارایی 

برابر ماده 9 ق.ت دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد. امروزه عملاَ در بنگاه های تجاری این دفاتر به علت آنکه عملیات سالیانه تاجر یا شرکت تجاری به صورت ترازنامه تنظیم می گردد، اهمیت خود را از دست داده است.

 

چهارم – دفتر کپیه 

در این دفتر برابر ماده 10 ق. ت: باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره تاجر یا شرکت تجاری به ترتیب تاریخ، ثبت گردد و همچنین بنا به تبصره ماده مذکور کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده نیز باید به ترتیب تاریخ ورود، مرتب و در پوشه مخصوص ضبط گردد. امروزه بنگاه های تجاری از سیستم تایپ و بایگانی پیشرفته به جای دفتر کپیه استفاده می نمایند.

 

پنجم- دفتر ثبت تجاری 

بنا به دستور ماده 16 ق.ت: اگر تاجر ایرانی یا خارجی بخواهد در ایران شغل معمولی خود را اعمال تجاری قرار دهد، مکلف به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجاری می باشد، در غیر این صورت متخلف به جزای نقدی خواهد شد. (بر اساس ماده 184 قانون مالیات های مستقیم، اصلاحیه مورخ 27/11/1380 ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که در دفتر قانونی به ثبت رسانیده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند)

 

پلمپ دفتر تجاری 

دفاتر مندرج در ماده 6 ق.ت به استثنای دفتر دارایی و دفتر کپیه باید قبل از آنکه در آن ها چیزی نوشته شود، توسط نماینده اداره ثبت امضاء و اوراق آن ها دارای نمره ترتیبی و قیطان کشی شده باشد و متصدی امضاء مکلف است که صفحات هر دفتری را شمرده، در صفحه اول و آخر آن تعداد صفحات آن را با قید تاریخ امضاء نماید. ضمناَ باید دو طرف قیطان با مهر سربی که وزارت دادگستری برای این منظور تهیه می نماید منگنه شده و کلیه اعداد با تمام حروف نوشته شود. ماده 2 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر مقرر می دارد: دفاتر روزنامه و کل باید به زبان فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله در آن ها مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمپ گردد. و در هر حال پلمپ نکردن دفاتر تجاری آن ها را از قدرت اثباتی محروم نکرده، بلکه می تواند جزء امارات قضایی محسوب گردد. شایان ذکر است خدمات پلمپ دفاتر تجاری، توسط موسسه حقوقی فکر برتر در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه ارائه می گردد.

 

نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی 

مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هر گونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات، حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود. ( ماده 11 آیین نامه تحریر دفاتر قانونی)

 

تبصره – اشتباهات حسابداری در صورتی که بعداَ در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استاندارد های حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد

مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط به اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آن ها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. در صورتیکه اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد ، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران مالیاتی قابل استفاده باشد نگهداری نمایند

 

در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزینه ها و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام  حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد

 

تبصره 1- تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره 2- تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره 3- در مواردی که دفاتر موضوع آیین نامه مربوطه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید، امضاء، پلمپ وعملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره 4- تاخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود

کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود. ( ماده 14)

موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتیکه دارای دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالی یک بار (تا قبل از بستن حساب ها) و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند. (ماده 15)

امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمپ هیچ گونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره های 3 و 4 ماده 13 این آیین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. (ماده 16)

مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آیین نامه، به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند. ضمناَ مودیان مذکور مکلفند هر سه ماه یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند

 

مقررات مالیاتی 

برابر ماده 17 آ.ن.ت.د (آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر)، مودیان مشمول آیین نامه مزبور مکلفند در هر سال مالیاتی دفتر یا دفاتر جدید ثبت و پلمپ نمایند و در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سفید سال های قبل باید ظرف 30 روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با قید مشخصات دفاتر مورد بحث به حوزه مالیاتی ذی ربط اعلام نمایند والا طبق بند “س” ماده 20 آ.ن. ت. د از موارد رد دفاتر محسوب می شود. همچنین موارد مشروحه ذیل طبق ماده 21 آیین نامه مذکور موجب رد دفاتر و تعلق جریمه خواهد بود:

– تراشیدن، پاک کردن، محو کردن مندرجات دفتر روزنامه و کل و نوشتن بین سطور. ماندن تمام یا یک چند صفحه از دفتر روزنامه در صورتی که به منظور سوء استفاده باشد به استثناء تبصره ماده 19 آ. ن. ت. د ( تبصره ماده 19 مقرر می دارد: “سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد.”

– بستانکار شدن حساب های بانکی و نقدی مگر تحت شرایط خاص (در صورتی که حساب ها با صورت حساب بانک مطابقت کند یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها یا دریافت و پرداخت ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نمی باشد).

– ثبت تمام یک فعالیت ( آرتیکل ) بین سطور دفتر

– تاخیر تحریر دفتر روزنامه و کل زاید بر حد مجاز مقرر

– عدم ارایه آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط به طرز کار ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی و برنامه یا طرز استفاده آن ها بر حسب مورد

– اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه به استثناء اشتباهاتی که در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و به اصطلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود. (یعنی سند اصلاحی تا آخر سال مالی صادر شده و ثبت گردد) بدیهی است در صورت اخیر خللی به اعتبار دفتر وارد نخواهد شد.

نتیجه رد دفتر از طرف ممیز مالیاتی با تایید هیاتی متشکل از 3 نفر حسابرس به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی (بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366) موجبات تشخیص علی الراس برای درآمد مشمول مالیات شرکت ها و دارندگان کارت بازرگانی را فراهم می سازد.

منظور از تعیین مالیات به طریق علی الراس این است که ممیز مالیاتی برگ تشخیص مالیات را بر اساس اطلاعات مکتسبه خود که باید بر اساس اطلاعات و دلایل کافی مانند فاکتورهای فروش یا خرید ، کنترل انبار و جواز سبز گمرکی و سایر قراین معقول باشد تنظیم و شخصاَ امضاء می نماید. ( مستفاد از ماده 98 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده 20 آ.ن.ت.د)

 

نحوه تحریر دفاتر قانونی 

شاید قبل از اینکه بخواهید با نحوه تحریر دفاتر قانونی، آشنا شوید لازم باشد حداقل 3 بار با دقت آیین نامه تحریر دفاتر را مطالعه نمایید. ولی این کافی نیست. شما برای حرفه ای شدن در تحریر دفاتر قانونی می بایست حداقل 3 بار در طول کمتر از 2 سال ترفندهای نحوه تحریر دفاتر قانونی را آموخته باشید. با این حال شما با چند بار تمرین در دفاتر چرک نویس به خوبی قادر خواهید بود مدیریت این نوع پروژه ها را دردست بگیرید. مشکل اصلی بیشتر حسابداران و دیگر فعالان حوزه مالی عدم رعایت اصول یا گام های مهم در نحوه دفاتر قانونی است

 

اگر کار تحریر دفاتر را بخواهیم طبقه بندی کنیم شامل موارد زیر است

  • گام اول: اقدامات مهم قبل از تحریر دفاتر قانونی
  • گام دوم: اقدامات حین تحریر دفاتر قانونی
  • گام سوم: اقدامات بعد از تحریر دفاتر قانونی

 

گام اول : اقدامات مهم قبل از تحریر دفاتر قانونی

در اولین گام شما باید با تکنیکهای فوق آشنا باشید: نحوه تعدیلات سنواتی، محاسبات ثبتی سود و زیان در سند بستن حسابهای موقت، نحوه استخراج سود انباشته سال جاری و انتقال به سود انباشته مندرج در ترازنامه همراه با ثبت صحیح طرف بدهکار و بستانکار، تسلط کامل بر مانده گیری حسابها طبق طبقه بندی استاندارد تمامی حسابها، تسلط کامل برایجاد ذخایر کوتاه مدت و بلندمدت مانند ذخیره مالیات عملکرد و ارزش افزوده،محاسبات و صدور سند حسابداری مربوط به عیدی و سنوات در پایان سال، استعلام طرف حسابهای بدهکار و بستانکار و اخذ تاییدیه جهت تطابق.

 

گام دوم: اقدامات حین تحریر دفاتر قانونی

مهمترین کار شما در این گام،ثبت کلیه رویدادها طبق گزارشات سیستم است. شما قبلا در مهلت مقرر دفاتر را دریافت کرده اید و در هر هفته با حوصله و دقت شروع به تحریر دفاتر می کنید. حالا با چندین بار مطالعه ایین نامه به همراه تمرین در دفتر چرک نویس و پیاده سازی کامل گام در مرحله اول باید مهمترین صورتهای مالی را هم طبق استانداردهای حسابداری بدست آورید. در این مرحله گام آخر انتخاب خودکار مناسب است که پیشنهاد می کنیم اگر برای اولین بار است که وارد دنیای تحریر دفاتر می شود به هیچ عنوان از روان نویس و یا خودنویس استفاده نکنید و صرفاً از خودکارهایی که جوهر پس نمی دهند شروع کنید

 

گام سوم: اقدامات بعد از تحریر دفاتر قانونی

در گام آخر هم باید با برنامه ریزی روکش اسناد حسابداری قطعی شده را با ضمائم و پیوست کنترل کنید تا آماده مرتب سازی فیزیکی در زونکن های شماره دار شوند. همچنین قبل از ابلاغ کارشناس مالیاتی خود می توانید گزارشات فوق را کنترل و آماده کنید: تراز کل و معین چهار ستونی، گزارش موجودی انبار، زونکن صورت مغایرت بانکی ماهانه، گزارش بدهکاران، گزارش بستانکاران به همراه آگهی های قابل توجه هیات مدیره می باشد.

 

آموزش تحریر دفاتر قانونی (رسمی) – روزنامه، کل ، درآمد و هزینه و سایر دفاتر …

الف. شرکتهای تجاری باید قبل از پایان هر سال مالی اقدام به ثبت و پلمپ دفاتر قانونی خود (دفتر روزنامه / دفتر کل) نزد اداره ثبت شرکت ها، جهت سال آینده نمایند. لذا دفاتر هر سال مالی باید درسال مالی قبل پلمپ شده باشد

اداره ثبت شرکت ها با درج نام شرکت و نوع آن (سهامی و تضامنی و …)، تعداد جلد هر نوع دفتر، تعداد صفحات هر دفتر، شماره و تاریخ پلمپ برچسب بارکددار آن را صادر و در ابتدا و انتهای هر دفتر درج می کند

 

ب. شرکت های تجاری باید هر رویداد مالی را در تاریخ تحقق و تحمل آن ثبت نمایند و اگر تاخیری در ثبت باشد دفاتر رد و علی الراس می گردد

 

ج. شرکت های تجاری می توانند با ارائه نرم افزار حسابداری خود به اداره امور مالیاتی و دریافت مجوز به جای ثبت هر رویداد مالی در دفاتر خود اقدام به ثبت گردش عملیات مالی هر ماه در دفاتر خود نماید.

در این روش در دفاتر قانونی فقط 14 ثبت مالی صورت می گیرد سند افتتاحیه + 12 ثبت گردش عملیات هر ماه + سند اختتامیه)

ارائه نرم افزار نیز باید مانند پلمپ دفاتر در سال مالی قبل صورت گرفته باشد

 

د. در صورت ثبت اشتباه در دفتر قانونی باید با خودکار قرمز آن را خط زده و عدد صحیح را درج نمائیم

 

ارائه اظهار نامه مالیات و عوارض ارزش افزوده

الف. شرکت های تجاری باید هر سه ماه به میزان درآمد ها و هزینه های خود اظهار نامه ارزش افزوده ارائه دهند

در سال 1389 باید به میزان 3% درآمد تحقق یافته طی دوره 3 ماهه مالیات و عوارض پرداخت و به میزان 3% هزینه ها و خرید های تحمل شده طی دوره 3 ماهه مالیات و عوارض استرداد گردد

طبق قانون برنامه پنجم توسعه هر ساله یک واحد درصد به نرخ پایه (3%) تا سقف 8 % اضافه می گردد

اگر مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش و درآمد ها بیشتر از مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید باشد باید تفاوت پرداخت شود و اگر برعکس باشد در پایان هر دوره 3 ماهه باید تفاوت استرداد و یا به دوره بعد منتقل شود

ب. فرصت ارائه اظهار نامه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تا 15 روز پس از پایان هر دوره 3 ماهه می باشد.

ج. اگر شرکت های تولیدی اقدام به فروش مواد اولیه خود کنند، علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش باید مالیات فروش مواد اولیه را نیز پرداخت کنند

د. فاکتورهای فروش و خرید مواد و خدمات باید طبق نمونه فرم اداره امور مالیاتی باشد در غیر این صورت قابل قبول نمی باشد

ه. در هنگام ثبت اظهارنامه ارزش افزوده الکترونیکی باید شناسه ملی واحد تجاری نیزوارد گردد

و . اظهار نامه مالیات و عوارض ارزش افزوده را می توان یک بار اصلاح نمود

 

سایر نکات

الف. اظهارنامه هر سال مالی باید تا 04/31/ سال بعد به اداره امور مالیاتی ارائه گردد.

ب. در زمان بررسی اسناد و مدارک و دفاتر قانونی توسط ممیز مالیاتی باید صورت گردش مواد اولیه ، صورت گردش کالا، و فرمول عوامل تولید ارائه گردد. در صورتی که صورت گردش مواد و کالا تناقض داشته باشد دفاتر رد می شود

موجودی مواد اول دوره + خرید طی دوره – مصرف شده/ فروش رفته طی دوره = موجودی مواد اولیه پایان دوره

موجودی کالای اول دوره + خرید/ تولید طی دوره – فروش طی دوره = موجودی مواد اولیه پایان دوره

درصد عوامل تولید = مواد + دستمزد + سربار = 100%

مواد مصرف شده + دستمزد + سربار = تولید طی دوره

ج. باید درصد عوامل تولید منطقی باشد به عنوان مثال اگر در یک صنعتی به طور معمول 70درصد مواد و 25 درصد دستمزد و 5 درصد سربار باشد و ما 80درصد دستمزد و 20درصد مواد و سربار ارائه دهیم به دلیل غیر منطقی بودن درصد عوامل تولید و درواقع غیر واقعی بودن صورت های مالی دفاتر رد می گردد.

د. قبوض آب و برق و… در زمان پرداخت آنها ثبت می گردد . ( البته با مشورت ممیز) در غیر اینصورت در زمان دریافت صورت حساب یک بدهی ایجاد کرده و در زمان پرداخت آن بدهی تسویه می گردد.

ه. در هنگام ارائه اظهار نامه مالیات محاسبه شده و پرداخت شده توسط واحد تجاری به عنوان مالیات ابرازی در نظر گرفته می گردد و مالیات تعیین شده توسط ممیز پس از رسیدگی به عنوان مالیات قطعی می باشد که ما به التفاوت مالیات ابرازی و قطعی پرداخت گردد

و. اگر در طی دوره مالی قراردادی جهت ارائه و یا دریافت خدمات و یا ساخت پروژه ای منعقد گردد بلافاصله باید 5% آن را به عنوان مالیات پیمان به اداره امورمالیاتی پرداخت گردد. پرداخت حق الزحمه حسابرس و یا خدمات حسابداری (در اظهارنامه) مشمول این قانون می باشد

ز. استهلاک دارائی های ثابت با توجه به ماده 151 قانون مالیات های مستقیم باید محاسبه گردد

ح. در پایان هر ماه باید صورت حقوق مزایا پرسنل ماه قبل به همراه مالیات بر درآمد پرسنل به اداره امور مالیاتی ارائه گردد و باید با صورت حقوق و مزایا ارائه شده به تامین اجتماعی یکسان باشد

ط. اگر فاکتور فروش و یا خریدی از واحد تجاری به دست ممیز مالیاتی برسد که در دفتر اعمال نشده باشد ممیز مالیاتی به دلیل عدم شفافیت و صداقت در ثبت رویدادهای مالی دفاتر را رد می کند

به موجب بند 2 ماده 20 آئین نامه نحوه تحریر دفاتر عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است.

ممیز مالیاتی از تمام سازمانها استعلام گرفته و اگر صورت حسابی از واحد تجاری صادر و یا دریافت شده باشد و واحد تجاری آن را ثبت نکرده باشد دفاتر رد میگردد

 

موارد رد دفاتر

در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها.

ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطرها.

ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین حاشیه ها.

تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه.

محو کردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیایی.

 

آموزش دفتر نویسی در حسابداری 

هر شرکت، موسسه و سازمانی که مشمول پرداخت مالیات باشد موظف است از سازمان امورمالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر کلیه فعالیت های مالی خود تحویل گیرد. این دفاتر که به دفاتر قانونی شهرت دارند شامل سه دفتر (روزنامه، کل و مشاغل) می باشد. از صفحه اول تا آخر دفاتر شماره گذاری شده و با قیطان سفید به هم متصل و با مهر سربی سازمان امور مالیاتی کشور پلمپ شده است.

با خودکار یا روان نویس مشکی نوشته شود (بهتر است ابتدا با مداد نوشته و روی آن را با خودکار پررنگ نماییم)

روی سطرها نوشته شود بدون خط خوردکی و بدون اینکه سطری از قلم بیفتد.

از تیغ و لاک نباید استفاده کرد.

اعداد همواره از راست به چپ خوانده و نوشته می شوند.

آخرین سطر هر واقعه مالی مربوط به نقل شماره سند حسابداری مربوطه می باشد.

اولین سطر هر صفحه ( منقول از صفحه قبل)

آخرین سطر هر صفحه ( نقل به صفحه بعد)

در قسمت جمع سطور 2 ردیف می باشد که ردیف بالا مربوط به جمع صفحه و ردیف پایین مربوط به جمع صفحه با صفحه قبل می باشد.

در صورت بروز اشتباه با خودکار قرمز روی اشتباه را خط کشیده و صحیح آن را با خودکار مشکی بالای آن درج می نماییم

جمع ستون بدهکار و بستانکار می بایست یکسان شود و زمانی اینگونه نیست که کل سند در یک صفحه درج نشود و به صفحه بعد منتقل شود.

انتهای اسناد در دفتر روزنامه و انتهای حساب در دفتر کل با یک خط مورب بسته شود.

در دفتر کل شروع هر حساب جدیداز صفحات فرد می باشد.

در دفتر کل گردش حساب بدهکار و بستانکار در انتها درج شده و تفاضل حاصل از این دو به عنوان مانده حساب در زیر عدد بزرگتر درج میگردد. و این مانده به ترازنامه منتقل می شود.

دفاتر قانونی یک ماه قبل از پایان سال مالی به دست مؤسسه رسیده که می بایست تکمیل و تا پایان روز کاری 03/31 سال بعد به سازمان امور مالیاتی تحویل شوند.

نکته: در هر کدام از دفاتر قانونی تنها مجاز به داشتن 3 خطا می باشیم آن هم از نوع خطاهای ساده در غیر این صورت دفاتر علی الرأس می شوند.

فهرست
تماس